top of page
Verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen door de Verkoper, met uitsluiting van alle inkoopvoorwaarden van de Koper, en voorzover bij bijzondere schriftelijke overeenkomst gesloten tussen de Verkopen en de Koper hiervan niet wordt afgeweken. Door het plaatsen van zijn order aanvaardt de Koper deze Verkoopsvoorwaarden.

 

2. Totstandkoming Overeenkomst

Alle aanbiedingen door de Verkoper gedaan, zijn vrijblijvend. Een verkoopsovereenkomst komt slechts tot stand op het ogenblik van de uitdrukkelijke, schriftelijke orderbevestiging door de Verkoper en mits vermelding van de hoeveelheid, kwaliteit en prijs. Ingeval echter van verkoop op monster, zal de verkoopsovereenkomst slechts tot stand komen vanaf het ogenblik van de uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring van het monster door de Koper. Deze goedkeuring is definitief en onherroepelijk.

 

3. Prijzen

De prijzen van de Producten zijn zoals vastgesteld in de orderbevestiging door de Verkoper. Indien er tussen het ogenblik van de orderbevestiging en de levering prijsstijgingen zijn tengevolge van gewijzigde prijzen voor grondstoffen, verpakking, lonen, transport, overheidsmaatregelen, wisselkoersschommelingen en dergelijke meer, zal de Verkoper gerechtigd zijn deze door te rekenen.

 

4. Betaling

De betaling moet gebeuren op de vervaldag en volgens de voorwaarden zoals bepaald op de factuur.

Bij niet-betaling op de vervaldag zal de Verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest aanrekenen van een (1) procent per maand te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van tien (10) procent met een minimum van 50€ en een maximum van 1250€ als administratieve kosten, vanaf de vervaldag tot aan de complete betaling. De Verkoper kan in dergelijk geval eveneens elke verdere levering tegen voorafbetaling laten geschieden. De Producten blijven eigendom van de Verkoper tot aan hun algehele betaling.

Betwisting van een factuur dient te geschieden via aangetekend schrijven en dit binnen een termijn van 8 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

 

5. Levering

De leveringsdatum wordt door de Verkoper, op het ogenblik van de bevestiging van het order, naar best vermogen gepland. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade te wijten aan vertraging in de levering, ongeacht de oorzaak hiervan.

Ingeval de Verkoper de totale hoeveelheid Producten niet kan leveren om welke reden ook, zal de Verkoper het recht hebben om zijn beschikbare voorraad te verdelen onder zijn afnemers en zijn afdelingen op een zodanige manier die hem eerlijk en practisch lijkt. De Verkoper zal in dergelijk geval op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de eventuele eruit voortvloeiende niet- of gedeeltelijke levering aan de Koper.

 

6. Risico

Ingeval er geen INCO-terms worden gebruikt, zullen de Producten worden verzonden op risico van de Koper.

De bewaring van de Producten geschiedt op kosten en risico van de Koper vanaf de leveringsdatum.

Telkens INCO-terms worden gebruikt, zullen deze worden geïnterpreteerd overeenkomstig de meest recente IKK-Internationale Regels voor de Interpretatie van Handelstermen.

 

7. Intellectuele Eigendomsrechten

De Verkoper garandeert niet dat de verkoop of het gebruik van de door hem geleverde Producten, op zich of in combinatie met andere Producten, geen inbreuk zal plegen op enig octrooi, handelsmerk, of enig ander intellectueel eigendomsrecht van een derde, en zal niet gehouden zijn tot schadevergoeding ingeval van dergelijke inbreuk.

 

8. Waarborg

De Verkoper geeft geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg ten aanzien van de Producten behalve dat ze van verhandelbare kwaliteit zijn. De Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik en de daaruit voortvloeiende gevolgen van de Producten op zich, alsook in combinatie met andere Producten.

Ingeval van klacht met betrekking tot de hoeveelheid of de kwaliteit van de Producten, moet deze schriftelijk worden meegedeeld binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de Producten. De Koper zal enkel gerechtigd zijn tot kosteloze vervanging van de gebrekkige Producten of bijkomende levering van de ontbrekende Producten zonder enige andere vorm van schadevergoeding te kunnen eisen.

Geen enkele terugzending van Producten zal geschieden zonder de voorafgaande, schriftelijke toelating van de Verkoper.

DE KOPER ERKENT UITDRUKKELIJK DAT DE VERKOPER TOT GEEN ENKELE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID GEHOUDEN IS, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, TENZIJ ZOALS IN DEZE VERKOOPSVOORWAARDEN BEPAALD.

 

9. Ontbinding

Ingeval de Koper in gebreke is met de nakoming van één of meerdere van zijn verplichtingen onder deze Verkoopsvoorwaarden, ingeval de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, staking van betaling of concordaat heeft aangevraagd, ingeval van ontbinding, fusie of opslorping van het bedrijf van de Koper, zal de Verkoper het recht hebben deze verkoopsovereenkomst  van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Koper en zonder dat zulks afbreuk zal doen aan alle overige rechten welke de Verkoper terzake mocht hebben.

 

10. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

Deze Verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van geschil omtrent de interpretatie of uitvoering van deze Verkoopsvoorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd of, indien de Verkoper eisende partij is, naar zijn keuze, de rechtbanken welke jurisdictie hebben over de maatschappelijke zetel van de Koper.

Conditions de Vente

1. Applicabilité

Ces conditions de vente sont applicables à toutes les offres, confirmations de commande, accords et livraisons par le Vendeur, à l’exclusion de toutes les conditions d’achat de l’Acheteur, et pour autant qu’il n’y ait pas été dérogé par un accord écrit entre le Vendeur et l’Acheteur. L’Acheteur accepte ces conditions de vente en plaçant sa commande.

 

2. Réalisation d’un Accord

Toutes les offres faites par le Vendeur sont sans engagement. Un contrat de vente s’établit uniquement au moment de la confirmation de la commande expressément et par écrit par le Vendeur et à condition que la quantité, qualité et prix soient indiqués. Dans le cas cependant d’une vente d’un échantillon, le contrat de vente sera établi uniquement au moment de la confirmation de la commande de cet échantillon expressément et par écrit par l’Acheteur. Cette approbation est définitive et irrévocable.

 

3. Prix

Les prix des Produits sont comme indiqué dans la confirmation de la commande par le Vendeur. S’il y a une augmentation de prix suite à un changement de prix des matières premières, emballage, salaires, transport, mesures de l’autorité, fluctuations monétaires et d’autres, entre le moment de la confirmation de commande et la livraison, le Vendeur sera en droit de compter cette augmentation.

 

4. Paiement

Le paiement sera effectué à la date d’échéance et suivant les conditions indiquées sur la facture.

En cas de non-paiement à la date d’échéance, le Vendeur facturera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard d’un (1) pour cent par mois plus des dommages-intérêts forfaitaires de dix (10) pour cent avec un minimum de 50 € et un maximum de 1250 € comme frais administratifs, à partir de la date d’échéance jusqu’au paiement complet. Le Vendeur pourra dans ce cas effectuer chaque future livraison contre  paiement d’avance. Les produits restent la propriété du Vendeur jusqu’au paiement total.

Une facture doit être contestée par lettre recommandée dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la date de la facture. A défaut, la facture sera réputée acceptée.

 

5. Livraison

La date de livraison est planifiée au mieux par le Vendeur au moment de la confirmation de la commande. Le Vendeur ne sera pas responsable des pertes ou dégâts à cause du retard de la livraison, quelle qu’en soit la cause.

Dans le cas où le Vendeur ne sait pas livrer la totalité des Produits peu importe la raison, le Vendeur aura le droit de diviser son stock disponible entre ses clients et ses départements d’une façon équitable et pratique. Le vendeur sera dans un tel cas en aucune façon responsable d’une éventuelle non-livraison ou d’une  livraison partielle à l’Acheteur.

 

6. Risque

Dans le cas où les INCO-termes ne sont pas appliqués, les Produits seront envoyés aux risques de l’Acheteur.

La  conservation des Produits se fait aux frais et risques de l’Acheteur à partir de la date de livraison.

Quand les INCO-termes sont utilisés, ceux-ci seront interprétés suivant les règles internationales IKK les plus récentes pour l’Interprétation des termes commerciaux.

 

7. Les droits de Propriété intellectuelle

Le Vendeur ne garantit pas que la vente ou l’utilisation des produits qu’il a livré, par eux-mêmes ou en association avec d’autres Produits, ne portent pas atteinte à un brevet, marque, ou tout autre droit de propriété intellectuelle d’un tiers, et ne sera pas tenu de dommages-intérêts en cas d’une telle infraction.

 

8. Garantie

Le Vendeur ne donne aucune garantie explicite ou implicite sur les produits, sauf que ceux-ci sont de qualité commercialisable. Le Vendeur n’accepte aucune responsabilité concernant l’utilisation des produits et les effets résultant de leur utilisation, également en combinaison avec d’autres produits.

En cas de plainte en ce qui concerne la quantité ou la qualité des Produits, elle doit être notifiée par écrit dans les huit (8) jours ouvrables suivant la réception des produits. L’Acheteur n’aura droit qu’à la gratuité du remplacement des Produits défectueux ou à une livraison supplémentaire des produits manquants sans pouvoir exiger toute autre forme de compensation.

Aucun retour de Produits n’aura lieu sans l’autorisation préalable écrite du Vendeur.

L’ACHETEUR RECONNAIT EXPLICITEMENT QUE LE VENDEUR N’EST TENU A AUCUNE AUTRE RESPONSABILITE QUE CE SOIT EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT SAUF DANS LES CAS PREVUS DANS CES CONDITIONS DE VENTE.

 

9. Dissolution

Si l’Acheteur est en défaut d’exécution d’une ou plusieurs de ses obligations prévues par ces conditions de vente, si l’Acheteur est déclaré en faillite, a demandé la cessation des paiements ou un concordat , en cas de dissolution, fusion ou absorption de l’entreprise de l’Acheteur, le Vendeur a le droit de dissoudre le contrat de vente de plein droit et sans préavis, sans aucune indemnisation à l’égard de l’Acheteur et sans préjudice de tous les autres droits que le Vendeur pourrait avoir en cette affaire.

 

10. Droit Applicable et Tribunal Compétent

Ces conditions de vente sont régies par le droit belge. En cas de litige concernant l’interprétation ou l’application de ces Conditions de Vente, seuls les tribunaux d’Anvers sont compétents, ou, si le Vendeur est la partie demanderesse, à son choix, les tribunaux qui ont juridiction sur le siège social de l’Acheteur.

bottom of page